شهر لبخند به سر انجام رسید

طرح فروش گلدان های کاکتوس صفحه اینستاگرام “کرج اینستا”با نام شهر لبخند به نفع کودکان شیر خوارگاه امام علی (ع)به پایان رسید ومبلغ ۶ میلیون ریال در آمد حاصل از آن در وجه شیر خوارگاه واریز گردید.

با تشکر از همه کسانی که در این امر خیر سهیم شدند.

 

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس